-A +A
Textstorlek

Programöversikt

ALLMÄNT

NÅGRA AV DE SAKER SOM PSYKBASE ERBJUDER:

- Online/Lokal
PsykBase finns både som online och lokal version.
De största och mest avgörande skillnaderna är att du som kund själv står för säkerhetskopior, förvaring och uppdateringar i den lokala versionen. I online versionen sköter vi allt sådant.

Ett journalsystem som äntligen motsvarar myndigheternas säkerhetskrav.

- Patientkort; med en bra överblick av bl.a. kontaktuppgifter, behandlingsperioder, diagnoser, mediciner, socialt nätverk och bokningar.

- Kalender; med en uppbyggnad som liknar MS Outlook, samtidigt som alla hjälpsamma funktioner för kliniskt arbete är direkt tillgängliga.

- Kontakter; register över samarbetspartners såsom statliga myndigheter, kommun- och landsting och remittenter med möjlighet att koppla åtgärder och fakturor mot dessa.

- Redovisning; arvodestaxor, hålla kontant betalning (avgift) enligt redovisningskrav, utskrift fakturor, lista över utestående betalningar mm.

- Huvudjournal; för anamnestiska -uppgifter som ligger till grund för vårdplanering, t.ex. symtombild, status, sjukvårdshistoria, utvecklingsanamnes, sociala förhållanden etc. Speciellt anpassad för psykiatrisk/ psykologisk verksamhet.

- Automatiserade och effektiva lösningar för att föra journal, skapa epikris och andra centrala dokument möjliggör bra rutiner för journalföring och annan dokumentation.

- Rapporter över verksamheten; omfattande möjligheter för rapportering av patientpopulation, åtgärder, behandlingsutvärderingar och aktivitetsdata.

- Anpassad för psykiatriska bedömningar; med möjlighet till GAF profiler och rapporter med grafer baserade på skattningsskalor.

- Hög säkerhetsnivå; All patientinformation och dokument är skyddade i en SQL Server- databas. Bästa praxis för säkerhetskopiering av data.

SOSFS  2008:14
Kapitel 2;
16 §
 Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner för säkerhetskopiering av patientuppgifter.

Av rutinerna ska det framgå

  1. med vilken periodicitet säkerhetskopieringen ska göras,
  2. hur länge säkerhetskopiorna ska sparas, och
  3. hur ofta återläsningstester ska göras.

17 § Vårdgivaren ska även ansvara för att säkerhetskopiorna förvaras på ett betryggande sätt och väl åtskilda från originaluppgifterna.

PsykBase lever upp till Socialstyrelsens föreskrifter samt patientdatalagens regleringar gällande säker journalföring.
Mer info på: “frågor och svar” 

- PsykBase Online innebär bättre säkerhet och du slipper arbeta med uppdateringar och säkerhetskopior.

- PsykBase är godkänt för räkningsfiler till de flesta landsting och kan skapa filer för både Privera och Priva.

 

 

Print Friendly